تبلیغات
دانشنامه افغانستان - معدن میمنه
دوشنبه 1389/12/23

معدن میمنه

   نوشته شده توسط: فریدون احدی    نوع مطلب :تاریخ و جغرافیای میمنه ،

وزارت معادن طی مکتوب نمبر(162مورخ20جدی 1318) مدیریت عمومی فنی کشافی خویش از احساسات وطنخواهانهء نذیر قل خان اضهار سپاس نموده وفرستادن افراد فنی را وعده داده ومتعاقباء«مستر درات پولندی» متخصص طبقات الارضی با هیاءتی از کابل وارد میمنه شده ومدت تقریباء دوماه در مناطقیکه علامات معادن بود رفته وبالای آن تحقیقات انجام دادند وسپس نتایج تحقیقات مثبت خودرا بمرکز بردند ، تعداد این معادن تثبیت شده به(22) معدن میرسد که برخی از آنان اینها اند:
1-معدن ذغال سنگ
 در حصهء قورچی وکولیان مربوط اولسوالی بلچراغ معادن مذکور موجود وکشف شده است.
2-منابع نفت خیز
این موضع در(خوش سر بولاق) مربوط اولسوالی گرزوان میباشد که دو چشمه بفاصلهء پنجاه متر دور ازهم واقع بوده ونفت ازآن جریان دارد که بمجرد رسیدن آتش،حریق واقع میشود. همچنین در موضع (آق بولاق- اق سووقره یاغاچ) مربوط اولسوالی مذکورموضع(لاله بای) درجوند ، حد فاصل بین میمنه وبادغیس چشمه های نفت موجود است.
1-معادن گوگرد
 این معدن در حصهء زیارت استانه جان مربوط شیرین تگاب ، کتته کم مربوط میمنه ، گنداب قریب کتته قلعه مشهور به (خام گوگردک) خوش سر بولاق مربوط بلچراغ وغیره نقاط ملاحظه میشود. در همانوقت از معدن گوگرد آستانه به اندازهء یکموتر لاری مواد سلفوریک به فابریکهءبغلان برده، بدون کدام زحمت از آن استفاده کردند.
1-معدن آهن
 این معدن  در نزدیکی (قریهء گرزن)مربوط بلچراغ واقعست.
2-چشمه های موم لایی
 از حصهء قرایی مربوط اولسوالی المار وشرق قریهء(آقسو) مربوط بلچراغ جریان پیدامیکند.
ابهای معدنی در ولایت فاریاب
1-نمکسار دولت اباد(معدن نمک دولت آباد):
این معدن یاکان در اولسوالی ذولت اباد بفاصلهء پنج میل (  کیلومتر) طرف شرق شیخانی وجود دارد که جزئ مهم آن نمک بوده وابیکه از آن خارج میشود بصورت مایع غلیظ سفید رنگ به نظر میرسد, همینکه مایع مذکور به اطراف چشمه میریزد بشکل نمک سفیدمنجمد میگردد.
زمین اطراف چشمه زه آب شور داشته درموسم زمستان که زه اب مذکور از زمین بروز مینماید،چون اطراف زمین هارا تپه ها احاطه نموده ،اب آن حیثیت کول را بخود گرفته وبجای خود ایستاده میماند ودر ماه های جوزا وسرطان آب مذکور خشک شده ونمک ان بشکل یخ بروی زمین منجمد میگردد.
به این ترتیب همه ساله درآن حصه آب مذکور جریان داشته سال بسال ضخامت طبقهء نمک منجمد شده ؛ ضخیم تر میگردد. زمین مذکور ازشرق بغرب تخمیناء چهار میل(       کیلومتر) واز شمال بجنوب شش میل(      کیلومتر) مساحه داشته ومساحت مجموعی آن بالغ بر 24 میل مربیع(    کیلومتر) است. این ساحه به نمکسار یا کان نمک یامعدن نمک دولت آباد شهرت داشته
، همه ساله تحت ادارهء یک مدیریت عمومی مربوط وزارت معادن در حدود سه ملیون سیر کابل نمک بشکل تخته از اینجا استخراج وبداخل وطن بفروش میرسد, استخراج در ماه های سنبله ، میزان عقرب  از ان حصص نمکساربعمل میاید که بمرورزمان ضخامت طبقه نمک ضخیم تر وبرای استخراج مساعدتر میشود, قرار معلوم ببعداز مرور هر پنج سال ضخامت طبقهء نمک به استخراج مساعد
عقرب از آن حصص نمکسار بعمل میاید که بمرور زمان ضخامت طبقهء نمک ؛ ضخیمتر وبرای استخراج مساعد تر میشود , قرار معلوم بعداز مرورهر پنج سال ضخامت طبقهء نمک به استخراج مساعد تر میگردد.
1-اب معدنی آ ستانه جانِ
اززیر معدن گوگرد ، استانه جان آبی جریان دارد که مزهء آن تلخ وبرای تداوی اکثر امراض مفیدشناخته شده است.
2-مواد مومیایی در بلچراغ
درجوا رقریهء (اله تو) مربوط اولسوالی درزاب چشمه ییست که ازآن مادهء مومیایی یا»فقر الهیو» مخلوط به آب خارج میشود ؛ تجزیه وشناسایی کیفیت آن مربدط به اشخاص فنی است.
3-درمنطقهء شورچشمه، چشمه ای جاریست که آب آن مایل به سفیدی بوده وشور است.
4-چشمهء گر گاو(گرگ اب) دربلچراغ:
در نزدیک حمام چشمه ، چشمهء ابی بنام(گرگاو) شهرت دارشته واب آن برای مواشی وحیوانات گرگ زده که با آن شسته شود مفید بوده وآثار گرگ زدگی را ازبین میبرد.
5-چشمهء خواجه گرگو(به فتحتین)  در بلچراغ:
این چشمه فعلاء مربوط علاقه ءدرزاب میباشد، آب آن طعم نوشادر را داشته وبرای امراض جلدی خیلی مفید ثابت شده است.
6- حوالی قریهء کتته تاش که بنام ( غنده سنگ) نام آن جعل گردیده است، چشمه ای وجود دارد که آب آن شور است.
7- سسیغ کول: چشمه ای است کهآب ان بد بو بوده وطرف شمال موضع (تاش جهاز) بر سر دره
واقعست.
8-درمنطقهء درزاب ، از زمین هموار ی مشهور به( شیر منگو) چشمه ای جاریست که آب آن بکلی تلخ میباشد.
9-درقریهئ تخاره مربوط گرزوان چشمهء آبی جریان دارد که بواسطهء نوشیدن آب آن اکثر اطفال به سنگ مثانه مبتلا میشوند.
10-چشمهء شیخ بولاغ ( شیخ بولاق) : این موضع نیز از متعلقات درزاب بوده وچشمه ای است که همواره از آن صدا های مهیب  شنیده میشود ولی حقیقت آن تا اکنون مکشوف نشده است.
11- این چشمه ددر عرض راه سرک عمومی خشت پل وزر شوی قرار دارد که بشکل خانه های تراشیده شده ازسنگ است که لب دریا وسرک واقع میباشد. ساختمان آن طوریست که دربین چهار تختهء سنگ قرار گرفته وحوضچه ای در وسط آن موجود است ، آب آن از حرارت طبیعی بدتن انسان گرمتر بوده وقرار تجربه، غسل کردن به اب مذکور به تداوی امراض جلدی مفید ثابت شده است.
12-چشمهء خواجه بیچاقلی در المار:
این چشمه در منطقه ء قرایی واقعست ،آب آن زمرهء چاه های آرتزین بوده ودر حالت فوران میباشد وخیلی تلخ است.
13- چشمه های زیارت خواجه بیچاقلی :
این چشمه ذر قریهء خواجه بیچاقلی مربوط اولسوال قیصار در وسط یك باغ قرار دارد كه دوچشمه میباشد، آب یكی آن سفید رنگ وآب  ذیگرش سیاه رنگ میباشد كه به شدت تمام از مجرای خود فوران نموده ونسبت به ابهای دیگر كمی گرمتر وطعم آن مثل اب چشم یا اشك است.معادن ومنابع زیر زمینی در اولسوالی المار
معدن سنگ مرمر – رخام وسنگهای رنگی
این معادن از مدتهای مذیدی بدینسوتوسط مردم واهالی بطور ظالمانه استخراج شده وبهمین شیوه به مصرف میرسد. این معدن كه با دو معدن دیگر دریك مسیر قرار دارد ، بالاتر ازقریهء ‹یككه خانه› داخل دره ای كه از قریهء ‹ ییتتی اوروق› به منطقهء قرایی منتهی میشود ودر قسمت جنووبغربی مركز اولسوالی المار میباشد، قرار دارد.
این معدن ازكمر كوه استخراج شده واز قدیم الایام مورد استفادهء غیر مسووءلانهء مردم قرار گرفته و میگیرد. هركس بهر اندازه ای كه خواست با بردن موتر ووسایط نقلیه از آن بار گیری نموده وانتقال میدهد. از اینجا انواع سنگهای مرمر ساده وسفید روشن ، سنگهای گلدار ومنقش طبیعی وسنگهای خاره وسخت كه برای  استفاده در اسیاب های های برقی  ضرورت است، بدست میاید. قبلا در مناطق مختلف فاریاب سنگهای اسیاب های برقی از خارج صادر میشد ولی از مدت پنج – ده سال بدینسو عین جنس سنگ كه بمراتب سخت تر ومقاوم تر از انست ، از اینجا بدست میا ید كه در نوع خود بی نظیر است.
همچنان سنگ تراشان وحجاران در فاریاب وبرخی نقاط دیگرازآن استفاده میكنند. ازاین معدن انواع مختلف سنگهای تعمیراتی شامل سنگ رخام، سنگهای سرخ رنگ بسیار نرم بدست میاید.


برچسب ها: معدن میمنه ، معدن ذغال سنگ ، منابع نفت خیز ، معادن گوگرد ، مواد مومیایی در بلچراغ ، اب معدنی آ ستانه جانِ ،

viagra doses 200 mg
شنبه 1398/03/18 01:04 ب.ظ

Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is actually a terrific website.
henrietta1lara3.soup.io
چهارشنبه 1396/05/18 12:40 ب.ظ
This post offers clear idea for the new visitors of blogging, that actually how to do blogging and
site-building.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر