تبلیغات
دانشنامه افغانستان - آرامگاه و زیارت گاه در فاریاب_2

    
زیارت خواجه تورپاختو:
این آرامگاه بالای تپه ای مشرف به قریة صیاد رجب ( بی بی آیینه )در قسمت غربی مركز شهر منیمنه قرار دارد بروایت كهنسالان محل صاحب این آرامگاه هفت برادر بودند و از بتو جان یا بتو بابا این منطقه میآیند : عطا خان خواجه(آته خوان خواجه)، مینگ درخت ، خواجه اسحق بابا،خواجه ناموسی و ...
آرامگاه بی بی حور:
زیارت دیگر روبروی زیارت سلطان خواجة نور در قریة جمشیدی در تپة اول از سرك عمومی میمنه الی جمشیدی در جناح راست موقعیت دارد .بروایت افراد صاحب معلومات بی بی آیینه و بی بی حور ، معاصر بوده اند .
زیارت خواجه گلگون :
در قسمت غربی قریة تورپاختو مشرف به قریة ،بالای تپة بلند خاكی در بین قبر ستان عمومی قرار دارد .
در زمانهای گذشته اینجا فقط آرامگاه این بزرگوار واقع بود با گذشت زمان به قبرستان عمومی اهالی قریة تورپاختو تبدیل گردیده است به اعتبار لفظ ((خواجه )) احتمال میرود وی از سادات و صلحاء بوده باشد .
زیارت كته خواجه :
این آرامگاه در قسمت شمالی قریة تورپاختو بالای تپه ای خاكی نه چندان مرتفع ، مشرف به قریه بیدك شریف واقعست.  بروایت ثقات كهنسال محل وی در اصل از سادات قیصار بوده و از رحلت وی بیشتر از یك قرن میگذرد .
آرامگاه خرم خواجه :
این آرامگاه در داخل قریه ، در زمین نیمة هموار ، جنوب مسجد جامع ( مسجد خانقاه) تورپاختو واقعست.در مورد وی نیز مانند مزارات دیگر هیچ معلوماتی و اسناد و مدارك بر جا نمانده است ، این یك آرامگاه معمولی بوده و فاقد كدام كنبد و ساختمان میباشد.
آرامگاه خواجه غایب :
این آرامگاه در دامنه كوهی كه در تقاطع سرك كمربندی میمنه – المار قرار دارد بین درختان پسته مشرف به قریه های ( گل تپه)و (سر تراش ) واقعست.
این مقبره فاقر كدام ساختمان و محوطه بوده ، معلوماتی دیگر  در رابطه به این آرامگاه در دست نیست.
آرامگاه  بی بی یانه ( بی بی آیینه ):
صاحب این آرامگاه یكزن صالحه بوده كه قرنها قبل در اینجابخاك سپرده شده است . این آرامگاه در بین قریة بی بی آیینه ( صیاد رجب )در وسط (ستاره قشلاق )و ( كته قیشلاق) مربوط بی بی آینه دور تر از خانه های مردم موقعیت دارد . بگفتة ثقات محل صاحب این زیارت ( بی بی آینه )و صاحب زیارت (علم لیك بابا)كه بین نیمه راه میمنه  - المار واقعست باهم دلداده بودند (    واللة واعلم)
زیارت بابه قشقار ( خواجه كاشغر):
این آرامگاه در قسمت جنوبشرقی شهر میمنه از طرف جنوب به مشرف قریة ده عزیزان و شاهراه میمنه – بلچراغ در ارتفاعات تپة خاكی كه كمر بند شاهراه میمنه – مزار را احاطه كرده واقع میباشد .
در مورد صاحب این زیارت نیز مانند سایر ین معلو مات مشخص و مستند وجود ندارد طوریكه از نام آن بر میآید مذكور از شمار اولیا الله ها بوده و موطن اصلی وی كاشغر  یا كاشغرستان یكی از شهر های تركستان چینی میباشد . این بزرگوار ارادتمندانی در بخارای قدیم داشته كه روزگاری قصد ساختن عمارت بر بالای مقبرة وی را نموده اند و با وجوه مالی به اینجا آمده و بر اثر بروز جنگها موفق نگردیده اند آنرا تعمیر كنند .


زیارت خواجه ده عزیزان :
این مقبره در قریة به همین نام مربوط ناحیة اول شهر میمنه در بین مسجد جامع واقعست كه جوی آب از كنار آن میگذرد در مورد وی جز اینكه گفته میشود ، از بزرگان بلند مرتبت عرفان و تصوف بوده ، معلومات دیگری وجود ندارد باید گفت این قبر فاقد محوطهو ساختمان بوده یك قبر معمولی میباشد بهر حال این زیارت از احترام عمیق مردم برخوردار میباشد ، به گمان حدس قریب به یقین از لحاظ مشابهت اسمی صاحب این آرامگاه و اسمی تاریخی احتمال میرود كه وی از ده بید عزیزان كه ناحیتی در سمر قند است به اینجا آمده باشد ( والله اعلم بالصواب )
زیارت تربت جان ( تربت جان آغا):
این مقبره كه اكنون در قسمت شرقی شهر میمنه مشرف به گذر كوهیخانه – ناحیه اول و پل پخته شهر میمنه در ارتفاعات كوه مرتفع خاكی واقعست قبلا در قبرستانی به همین نام كه محدودة مسجد خشتی و پخل بازار كنونی ( قسمتهای دواخانة ایماق ) را در بر میگرفت مدفون بود ولی پس از تطبیق نقشة شهری در دهه سی - چهل شمسی با از بین رفتن قبرستان مذكور ، قبر متذكره به جای كنونی كه كوهی مرتفع در شهر میمنه است انتقال یافت .
گفتنی است كه در زمان جنگهای امیر عبدالرحمن خان بقصد تسخیر امارت مستقل میمنه و تداوم چند سالة این جنگها و حصاری شدن مردم به داخل شهر و ادامة محاصرة آن توسط لشكر امیر عبدالرحمن چون اهالی میمنه نمیتوانستندجنازه ها را بیرون شهر كه در محاصره بود انتقال دهند بنآ بطور موقت ( امانت) در قبرستان های موقتی به خاك میسپردندبه روایط افراد مسن و جهاندیده در شهر میمنه چهار قبرستان عمومی در این مرحله بوجود آمد یكی( قبرستان پوستین لیك)در قسمت چهار سموار كنونی – قبرستان تربت جان –قبرستان خواجه منصور  ، ناحیه قبرستان چرمگر خانه در قسمت ریاست مخابرات فعلی تا دفتر اكتید و قسمتی از جادة كوهیخانه ، رستة بزازی  و زیارت بابه یادگار .
زیارت بابا یادگار:
این مقبره با تطبیق نقشة شهری جدید میمنه انهدام گردیده ،  مقابل منزل مرحوم محمد رسول پهلوان داخل پارك شهر داری میمنه ( چار باغ)قرار داشت . كه اكنون به كلی از بین رفته است .
بروایت ثقات میمنه پس از انهدام سنگ نوشته و تخریب مقبره توسط محمد گل مومند ، شبی صاحب آرامگاه را در مزار شریف به خواب میبیند، وی پس از آن به میمنه آمده قبر مذكور را دوباره تعمیر و كتیبه دیگری بالای آن نصب میكند.
زیارت خواجه پوستین لیك :
این آرامگاه كه با تطبیق نقشة شهری میمنه در دهة چهل و پنجاه شمسی از بین رفته و منازل رهایشی بجای آن اعمار گردیده است . در قسمت چهار سموارمقابل منزل سید احمد سعید معاون ولایت و اطراف آن قرار داشت .این زیارت چنانكه تذكر داده شد ، در زمان لشكر كشی امیر عبدالرحمن به میمنهو محاصرة این شهر موقتا به قبرستان عمومی مردم تبدیل شد
آرامگاه خواجه سلیمان فاریابی (پنج شهید) :
اینآرامگاه در قسمت پرید گاه شهر میمنه قرار داشته و اكنون در  داخل مسجد (          ) قرار دارد كه بین مردم به زیارت پنج شهید معروف میباشد ، در مورد این شخصیت اسلامی مینویسد :
آرامگاه حضرت یعقوب فاریابی (رح):
این آرامگاه در صحن مسجد جامع عید گاه كنونی قرار داشت كه در زمان غلام حیدرعدالت نایب الحكومةمیمنه پس از اعمار مسجد جامع عید گاه در سالهای 1330-1335 از بین رفت و اكنون آثاری از آن بهر جا نمانده است . به تصریح اثر عرفانی ( سلك سلوك نخشبی)نام وی حضرت محمد یعقوب فاریابی رحمت الله علیه و لقب (( یعقوب كنعان طریقت)) بوده میگویند : زاهدی مهمان متزهدی بود ، متزهد مایده ای با تكلیف پیش آورد  ، زاهد چون آنرا بدید  بگفت:  ای یعقوب هیچ میدانی  آبادانی این مایده از چیست ؟ گفت: نمیدانم ، گفت: از خرابی محراب صاحب مایده است.
زیارت خوجه عبدالرزاق:
این ارامگاه درگذر تنورک قرار دارد. قبلاء در قسمت جنوبغربی شهر میمنه جاییکه اثار(
 چیپ) ویا خندقهای کنده شده درزمان لشکر کشی امیر عبدالرحمن به خان نشینی میمنه واقع بود . بروایت ثقات محل درهنگا م قتل عام اوزبیکها توسط لشکر امیر عبدالرحمن درمیمنه , ده ها چاه از نعش انان انباشته شد, دراین جا نیز چاهی بود که مرده ها در ان انداخته شد بود , اخرین فردی که توسط مهاجمین مقتول شده وبه چاه انداخته میشود, صاحب همین ارامگاه بنام
(عبدالرزاق) است, درهنگامهء قتل عام اهالی صاحبدلی این واقعه را می بیند وپس از فرو خوابیدن غایله باکمک مردم جنازه را از چاه بیرون اورده ودفن میکنند. گفتنی است که جای این ارامگاه قبلاء  ملکیت مرحوم ( حاجی صاحب خان ) بود که باغچهء زراعتی بود. درسال 1362پس ازاستملا ک ناحیهء مذکور فعلاء دربین منزل شخصی( قاری محمد علم راسخ) قرار دارد. همچنان یک درخت توت کهنسال نیز بالا ی زیارت وجود دارد.
ازکرامات این ارامگاه انست که هرگا‌ه شخصی ویا گاو وگوسفند ویا اشتر قبض شود , در انجا برده یکبار از دور ارامگاه بگردانند‌, به برکت روحانیت  صاحب  زیارت مرض ان زایل میگردد.  
قبرستان سلطنتی ( اولاد حاجیم) امرای مستقل میمنه
این  قبرستان عمومی درقریه امامصاحب ودر صحن زیارت امام باقر(رض) قراردارد. درسال 1369این قبرستان عمومی توسط مجاهدین وابسته به تنظیم جمعیت اسلامی غرض اعمار مسجد ومدرسه تخریب وتمام قبرها از میان برداشته شده وسنگ نوشته ها وکتیبه های باقیمانده
از شر وزیر محمد گل مومند؛ برخی ازبین رفته وبرخی بفروش رسید وفقط سنگهایی که در طول سه – چهار سال زیر  پای عابرین ورهگذران ونقل وانتقالات ازبین نرفتند در سال 1375
توسط عده ای خیر اندیش دوباره جمع آوری وبجمع کردن مقذاری خاک به شکل مقبره های کنونی در آمد، آنچه که اکنون بشکل مقبره های کنونی در آمده  وبنام ( قبرستان اولاد حاجیم) در بین مردم مشهور شده از اثر موجودیت چند کتیبه ء تاریخی است که تند باد حوادث نتوانست
 


برچسب ها: زیارت خواجه تورپاختو ، آرامگاه بی بی حور ، زیارت خواجه گلگون ، زیارت كته خواجه ، آرامگاه خواجه غایب ، آرامگاه بی بی یانه ( بی بی آیینه ) ، زیارت بابه قشقار ( خواجه كاشغر) ، زیارت خواجه ده عزیزان ، زیارت تربت جان ( تربت جان آغا) ، زیارت بابا یادگار ، زیارت خواجه پوستین لیك ، آرامگاه خواجه سلیمان فاریابی (پنج شهید) ، آرامگاه حضرت یعقوب فاریابی (رح) ، زیارت خوجه عبدالرزاق ،

viagra in karachi medical stores
شنبه 1398/03/18 01:04 ب.ظ

I enjoy, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye
What causes burning pain in Achilles tendon?
سه شنبه 1396/06/14 03:12 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and
found that it's truly informative. I'm going to
watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!
Can you increase your height by stretching?
دوشنبه 1396/05/30 08:45 ق.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your website is
great, let alone the content!
https://kellyenappo.wordpress.com/2015/06/22/hammertoes-treatment-options
جمعه 1396/02/22 07:24 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for
fuck it
BHW
جمعه 1396/01/25 07:56 ب.ظ
I pay a visit daily a few sites and information sites to
read articles, but this website provides quality based content.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر