تبلیغات
دانشنامه افغانستان - مرامنامۀ حزب خلق
پنجشنبه 1392/12/8

مرامنامۀ حزب خلق

   نوشته شده توسط: فریدون احدی    نوع مطلب :معلومات دولتی افغانستان ،اطلاعات عمومی افغانستان ،

مرامنامۀ حزب خلق

چاره درد خلق چیست
چاره درد خلق مخصوصا" در زمان بحران در یک مملکت فقط و فقط جمع شدن مردم بدور یک مفکوره سیاسی و سنجیدن راه علاج آلام اجتماعی میباشد و بس- اگر حکومتی با موجودیت بحرانهای سیاسی به تشکیل احزاب قانونی مطابق قوانین دیموکراسی اجازه نمیدهد- گویا بداره ماری ها و اغتشاش رسما جواز میدهد- امروز ما درد ها و آلام زیاد اجتماعی داریم- هر دسته مردم شکایاتی دارند- هر کس عوامل سیاه روزی و بد بختی خلق را به طبقه ای و علتی منسوب میکند- نظم و ننسق زندگی برهم خورده- آرامش ضمیر و طمانیت وجود نداشته- نرخها بلند رفته- احتیاجات زندگی مردم بیجهت و بی تناسب عایدات بالا رفته و میرود- در اخلاق و رسوم و آداب اجتماعی، ضعف انحطاط موجودۀ زندگی معدوم و خلاصه اساسات زندگی ما در هر رشته به تزلزل دچار شده، اشخاص استفاده جو و منفعت پرست موقع را غنیمت شمرده و به تاخت و تاز ها میپردازند- گویا یک بحران بحران بزرگ اجتماعی سر تا سر مملکت را استیلا نموده و چاره جدی و آنی و جذری بکار دارد- این امر داستان تازۀ نیست- همه ملل گیتی این مرحله زندگی را پیموده . ما هم خواهی نخواهی این مرحله را باید طی نموده و حتما این بحران را میگذرانیم- اما یگانه چاره درد خلق و راه نجات مملکت بجمع شدن مردم بدور یک مفکوره و خط مشی سنجیده اساسی بوده و البته زمانیکه جمعیت و یا حزب مذکور قوت گرفت- قانونا در انتخابات- حکومت معقولی باساس مرامنامه خویش تشکیل و قوانین درستی تدوین و برای بدبختیها و سرگردانیهای خویش درمانی یافته و بتفرقه سرگردانی- تذبذب و ناکامیهای اداری و حیاتی خود خاتمه بخشیده و دست منفعت جویان و آشوب طلبان را از دامان پاک جامعه کوتاه میسازند- اینک بر روی همین اساس ما مردمرامنامه ذیل را مرامنامۀ (حزب خلق) و مردم را دعوت عام داده و بیاری خدای توانا تا قدمی برای نجات و چارۀ درد های عدیده خود می پردازیم:

بسم الله رحمن الرحیم
مرامنامۀ حزب خلق

اول- حزب خلق یک حزب ملی است که بر اساسات معلومه دیموکراسی بنا یافته است.
۲- تفهیم و تبلیغ دین مبین اسلام را بخلق و اصلاح اعمال را باساس اسلام یگانه عامل کامیابی و پیشرفت خود میداند.
۳- چون حزب یک حزب دیموکراسی حقیقی است فلذا برای تامین غایه حقیقی دیموکراسی یعنی حکومت خلق توسط خلق و برای خلق مبارزه میکند.
۴- حزب خلق اساس حکومت را متکی بر اصولات دیموکراسی مستند بر یک شورای اساسی و آزاد و محترم و انتخابات آزاد- تامین تعادل اساسی در بین قوای ثلاثه دانست و برای نیل باین آرزوی مقدس و مشروع سغی میکند.
۵- تامین عدالت اجتماعی در حقوق و محاکم- رفع مظالم از خلق- تامین یک حیات اجتماعی مامون و مصون- نشر معارف عمومی- تامین اساسات آزادی فکر- بیان و نشرات- تولید عدالت و اجتماعی در کار و ارتقأ و حقوق سیاسی از وظائف اساسی و اولیه حزب است.
۶- حزب خلق تمام وظائف اجتماعی خویش را که در ماده پنج متذکر است با نشر قوانین اساسی دیموکراسی و ناشی از افکار عمومی خلق تامین کرده و لذا نشر- ایزاد- تعدیل و اصلاح قوانین و تامین عدالت اجتماعی و مساوات قانونی و سیاسی را توسط قانون از و ظائف مهمۀ خود می شمارد-
۷ فداکاری در راه حفظ تمامیت خاک و ناموس وطنفرض اولیۀ حزب خلق بوده و با تمام عواملی که این هدف مقدس را تهدید کند مبارزه و جان نثاری را فرض خود می شمارد.
۸ – خزب خلق وحدت ملی را اساس فرایض خود قرار داده و لذا تمام افرادی را که در حدود سیاسی افغانستان زیست مینمایند بلا تفریق نژاد- زبان و رنگ و پوست همه را یک وجود واحد شناخته و در مقابل قانون دارای حقوق مساوی دانسته و هر گونه امتیاز خواهی و تفوق جوئی را منافی عدالت اجتماعی و اساسات دیموکراسی میداند.
۹ خزب خلق کار را یگانه عامل سعادت دانسته بیکاری را ننگ و عار شمرده و لذا برای تولید دستگا های کار در سر تا سر مملکت- رهنمائی خلق بکار توسط تعلیم و تربیه عصری- تامین عدالت اجتماعی در کار- تامین حقوق کارگر- رفع اسارت و استثمار در ساحه ای کار- تامین حقوق کارگر در زمان کار و بیکاری و تضمینات اجتماعی در کار توسط قانون فرض خود دانسته و پیشرفت در کار و اخذ مقام را مربوط بهیچ نوع امتیاز شخصیت وقومیت ندانسته و بلکه فقط وفقط مهارت و فداکاری و استمداد در کار را اساس پیشرفت و احراز مقامات و مناصب قبول میکند.
۱۰ حزب خلق بر خلاف تامین منافع فردی دفاع فرد و آزادی فردی نبوده ولی کسانی را که بنام دفاع از حقوق و آزادی فردی بصورت غیر مشروع فعالیت نموده و سعادت فرد و جمعیت را تهدید مینمایند منفعت جو شناخته و باساس قوانین دیموکراسی بآنها مبارزه و معامله مینماید.
۱۱ – کسانیکه باعمال و رفتار نا مشروع کسب جاه و مال کرده و آن را وسیله تحکم بر خلق سازد و عمدا بر خلاف مصالح عمومی کار کند- خائن ملی شناخته و تامین عدالت اجتماعی و استرداد حق را درین موارد- حزب خلق فرض اساسی خود می شناسد.
۱۲ - حزب خلق وفاداری خویش را باساسات دیموکراسی و مشروطیت اسلامی از فرایض خود دانسته و لذا تامین تعادل حقیقی را در بین قوای ثلاثه با تقنین- روشن ساختن حدود حقوقی را در اجتماع و تشریح وظائف دولت و ملت را وجیبه خود میشمارد.
۱۳ – اصلاح و تعدیل امور اجتماعی- تامین عدالت اجتماعی در اخذ هر گونه مالیات و محصولات و فعالیت های اجتماعی- تامین عدالت در تطبیق قوانین- عدم قائل شدن بهیچگونه امتیازات در امور اجتماعی- مالیات و تکالیف عامه اجتماعی، اصلاح جریان امور بنفع خلق از وجایب اولیه حزب است.
۱۴ – آزادی در فعالیتهای اجتماعی اساس و فرض اولیه حزب بوده و لذا آزادی در تجارت و کسب صنایع و اتخاذ مسلک را در هر رشته- اساس دیموکراسی قبول نموده و مبارزه با هر گونه انحصارات شخصی و فردی که منافع خلق را تهدید میکند فرض اولیه حزب است.
۱۵ – حفظ روابط حسنه با همسایگان ( تا جائیکه مخالف حقوق و آزادی و ناموس ملی نباشد) اطاعت به قوانین عامه بین المللی- تامین و اطاعت اساسات اولیه حقوق بشر (تا جائیکه با قوانین دین مبین اسلام مخالف نباشد) و همکاری در راه صلح و سلم عمومی را حزب خلق از فرایض اولیه خود شمرده و از هر گونه همکاری درین راه دریغ نخواهد نمود.
۱۶ – تامین آزادی و حقوق طبیعی بشر یعنی مصونیت حیات- مسکن- مراودات- آزادی فکر و بیان و نشرات و آزادی در فعالیت های اجتماعی را اصل حقیقی و فطری حساب نموده و لذا هر گونه تجاوز را باین حقوق فطری .. بشر- استبداد و تجاوز شمرده و مبارزه با هر گونه رای و عمل را فرض اولیه و اساس فعالیت حزبی حساب میکند.
۱۷ – تشکیلات حزب – و ظائف شعبات مرکزی و ولایاتی- نشر- اصلاح و تعدیل قانون اساسی تشکیلات اساسی دولت- قانون انتخابات- قانون تفریق وظائف مامورین- قانون کار و کارگر و عملی ساختن آنها و تامین عدالت اجتماعی در هر ساحه توسط قانون از وظائف اساسی حزب خلق بوده و باساس جریانات معلومه دیموکراسی تامین میشود.
۱۸ – دخول در زمرۀ اراکین حزب باسابندی با خلاق حزبی یعنی فداکاری در راه تامین وظیفه، رشادت، ثبات اخلاقی در راه نشر و تفهم اساسات اسلامی و حزبی و دیموکراسی و تامین حقوق عامه حاصل شده و دیگر نوع امتیاز و ترقی را حزب مخالف عدالت اجتماعی حساب میکند.
۱۹ – قانون وظائف داخلی حزب- شرایط قبول در اراکین حزب- اخطار و تهدید و حتی اخراج از حزب- تعین اراکین حزب و تشکیلات آن با استشاره مجلس عمومی حزب بعمل آمده و اطاعت اساسات آن وظیفه هر فرد است.
۲۰ – هر فردیکه دارای تابعیت افغانی بوده باشد به شرطیکه در سوابق آن اساسات حقوق عامه چیزی نباشد .. امتیاز داخل حزب شده میتواند.
۲۱ – سن افرادیکه شامل حزب میشود باید از هجده کم نباشد.
۲۲ اشخاصیکه داخل حزب خلق میشوند بایست ماهوار مبلغ ده افغانی جهت تقویه و پیشبرد امور حزبی تادیه نماید- کذا خرید یک سهم از اسهام صحنه ای خلق نطز حتمی اشت.
تبصره – اشخاص فقیر و نادار به صوابدید هیئت منتخبه مستثنی خواهند بود.
۲۳ – اصلاح – تعدیل – حذف و یا ایزاد مواد به مرام نامه هذا به کثرت ارای مجلس عمومی حزب مربوط است ( ولی هیچ مادۀ که منافی حقوق و آزادی عامه و یا وحدت ملی و یا خلاف دیانت اسلام و تهدید بحدود سیاسی افغانستان باشد طرح و قبول شده نمیتواند).
۲۴ – افرادیکه در حزب خلق داخل میشوند بکلمات ذیل قسم یاد میکنند:
من بنام خدای پاک و ناموس سوگند یاد میکنم که بتمام مواد اساسنامه حزب خلق صادق بوده و برای پیشبرد امور حزبی از هیچگونه فداکاری دریغ ننمایم و در صورت خروج از حزب نیز اسرار حزب را محفوظ نگاهدارم و الله- بالله – طلا.
کسانیکه آرزوی دخول در حزب خلق را داشته باشند هر روز برای مراسم تحلیف در اداره جریدۀ ندای خلق در جادۀ میوند از ساعت ۳ الی ۷ بعد از ظهر مراجعه فرمایند.


Cialis online
دوشنبه 1397/07/9 06:55 ب.ظ

Truly all kinds of useful information!
buy cialis sample pack buy name brand cialis on line fast cialis online buy cialis online tadalafil tablets generic cialis pill online cialis et insomni cialis flussig only now cialis 20 mg cialis rckenschmerzen
most reliable canadian pharmacies
یکشنبه 1397/07/1 04:14 ب.ظ

You revealed that really well.
canadian pharcharmy online24 canada pharmacies canadian pharmacies that are legit buy viagra usa drugs for sale in mexico northwest pharmacies online canada pharmacies account northwest pharmacies in canada online pharmacy canada trusted pharmacy canada
viagravipsale.com
چهارشنبه 1397/06/28 12:21 ب.ظ

Thanks! I appreciate this!
buy brand cialis cheap canadian drugs generic cialis cialis purchasing cialis official site cialis 20 mg best price prices on cialis 10 mg viagra vs cialis only now cialis for sale in us buy cialis online legal viagra or cialis
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 1397/06/11 10:43 ب.ظ

Many thanks. A lot of stuff.

generic cialis buy cialis cialis from canada the best site cialis tablets price cialis per pill we like it safe cheap cialis cialis authentique suisse tadalafil 20 mg are there generic cialis cialis side effects dangers
http://babecolate.com/buy-cialis-pills-for-men-online.html
سه شنبه 1397/05/23 01:32 ق.ظ

Whoa all kinds of useful data.
does cialis cause gout how to purchase cialis on line cialis 100 mg 30 tablet cialis bula discount cialis when will generic cialis be available cialis qualitat venta cialis en espaa female cialis no prescription cialis 5mg prix
Cialis pills
دوشنبه 1397/03/7 05:01 ب.ظ

Wow plenty of awesome information!
cialis generico en mexico cialis daily reviews tarif cialis france cialis tablets australia wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk look here cialis order on line preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg cialis uk
choc
سه شنبه 1397/02/11 05:35 ب.ظ
What's up all, here every one is sharing these kinds of familiarity,
therefore it's nice to read this website, and I used to visit this web site everyday.
Viagra levitra
سه شنبه 1397/02/4 05:50 ق.ظ

Good material. Many thanks.
online viagra usa buy generic viagra australia online order viagra buy viagra cvs buy a viagra online best place buy viagra online buy cheap viagra no prescription viagra on prescription can you buy viagra at walmart pharmacy viagra prices
Buy generic cialis
جمعه 1397/01/3 06:43 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis name brand cheap wow cialis 20 cialis kamagra levitra only now cialis for sale in us viagra vs cialis vs levitra buying cialis in colombia cialis baratos compran uk cialis 05 cialis kaufen cialis 30 day sample
Cialis prices
دوشنبه 1396/12/28 01:03 ق.ظ

With thanks! An abundance of stuff.

generic cialis tadalafil cialis great britain non 5 mg cialis generici import cialis cialis australia org cialis savings card cialis therapie cialis 20 mg cost cialis y deporte calis
How did the Achilles tendon get it's name?
شنبه 1396/07/1 05:19 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My
blog has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it
seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you
know any techniques to help reduce content from being ripped off?
I'd truly appreciate it.
foot pain
سه شنبه 1396/06/14 09:39 ق.ظ
Hurrah! In the end I got a blog from where I be capable of genuinely obtain useful information concerning my study and knowledge.
What is the tendon at the back of your ankle?
دوشنبه 1396/05/30 08:46 ق.ظ
I really like looking through a post that can make men and women think.
Also, thanks for allowing for me to comment!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 1396/05/14 10:30 ب.ظ
This piece of writing will assist the internet users for
creating new weblog or even a blog from start to end.
broadapocalypse33.jimdo.com
سه شنبه 1396/04/6 05:45 ق.ظ
Having read this I thought it was very informative.
I appreciate you finding the time and effort to put this content together.
I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!
manicure
سه شنبه 1396/01/22 01:36 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little research on this.
And he actually ordered me breakfast due to the fact that I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here
on your site.
manicure
سه شنبه 1396/01/15 10:22 ق.ظ
I have learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you put to create this type of great informative website.
عکس های خفن
پنجشنبه 1393/06/20 05:32 ب.ظ
مرسی خوبوبود
اس ام اس
پنجشنبه 1393/06/20 05:31 ب.ظ
tnxxxxxxxxxxx
عکس های خفن
پنجشنبه 1393/06/20 05:31 ب.ظ
مرسییییییی خوب بود
دیزاینر-وان
سه شنبه 1393/05/14 12:09 ب.ظ
ا سلام و عرض خسته نباشید

طراحی قالب،بنر،لوگو،نرم افزار،کارت ویزیت،کارت پستال،رتوش عکس،ویرایش عکس و...
بهترین ها را از ما بخواهید
با 25درصد تخفیف
با کمترین قیمت
با تشکر فراوان دیزاینر-وان

حتما سری بزنید پشیمون نمی شوید
وبلاگتون فوق العاده است.
دوشنبه 1393/04/30 12:02 ب.ظ
سلام وبلاگتون خیلی خیلی خیلی عالیه.همه مطالبتون رو دونه به دونه خوندم.همشون 20بودن.دوست خوبم منم یه سایت دارم لطفا به اونم سری بزن و از محصولاتم دیدن کن امیدوارم که خوشت بیادشاید این محصولات به دردت بخورند اگه لازم داشتی سفارش بده تا بعد از اینکه پستچی وسیله رو دم در به خدمتتون رسوند مبلغ رو به اون بدین منتظر بازدیدتون هستم یا حق
سعید
یکشنبه 1393/04/22 04:15 ب.ظ
سلام وبلاگتون خیلی خیلی خیلی عالیه. لطفا به سایت منم سری بزنین من یک سایت تبادل لینک رایگان دارم که شما میتونین رتبه سایتتون رو خیلی خیلی بهتر کنین. به زیر صفحه بیاین و اونجا قسمت ثبت لینک رو میبینین راهنمایی های دیگه در سایت هست.منتظرتون هستم حتما بیاین.یا علی خدانگهدار
سعید
یکشنبه 1393/04/22 11:12 ق.ظ
سلام وبلاگتون خیلی خیلی خیلی عالیه. لطفا به سایت منم سری بزنین من یک سایت تبادل لینک رایگان دارم که شما میتونین رتبه سایتتون رو خیلی خیلی بهتر کنین. به زیر صفحه بیاین و اونجا قسمت ثبت لینک رو میبینین راهنمایی های دیگه در سایت هست.منتظرتون هستم حتما بیاین.یا علی خدانگهدار
yashar
شنبه 1393/04/21 10:06 ق.ظ
سلام خوبی ؟ از وبلاگت خیلی خوشم اومد به منم سر بزن بازم میام . مرسی
یکشنبه 1393/02/7 05:27 ب.ظ
سلام این پیامو امروز تو یکی از وبلاگا دیدم منم بهش عمل کردم.. این پیام مال من نیست ولی بخونیدش: تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اتقاد نداشت کارشو از دست داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه منتظر معجزه باش.ممنون.........
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر