تبلیغات
دانشنامه افغانستان - مرامنامۀ حزب خلق
پنجشنبه 1392/12/8

مرامنامۀ حزب خلق

   نوشته شده توسط: فریدون احدی    نوع مطلب :معلومات دولتی افغانستان ،اطلاعات عمومی افغانستان ،

مرامنامۀ حزب خلق

چاره درد خلق چیست
چاره درد خلق مخصوصا" در زمان بحران در یک مملکت فقط و فقط جمع شدن مردم بدور یک مفکوره سیاسی و سنجیدن راه علاج آلام اجتماعی میباشد و بس- اگر حکومتی با موجودیت بحرانهای سیاسی به تشکیل احزاب قانونی مطابق قوانین دیموکراسی اجازه نمیدهد- گویا بداره ماری ها و اغتشاش رسما جواز میدهد- امروز ما درد ها و آلام زیاد اجتماعی داریم- هر دسته مردم شکایاتی دارند- هر کس عوامل سیاه روزی و بد بختی خلق را به طبقه ای و علتی منسوب میکند- نظم و ننسق زندگی برهم خورده- آرامش ضمیر و طمانیت وجود نداشته- نرخها بلند رفته- احتیاجات زندگی مردم بیجهت و بی تناسب عایدات بالا رفته و میرود- در اخلاق و رسوم و آداب اجتماعی، ضعف انحطاط موجودۀ زندگی معدوم و خلاصه اساسات زندگی ما در هر رشته به تزلزل دچار شده، اشخاص استفاده جو و منفعت پرست موقع را غنیمت شمرده و به تاخت و تاز ها میپردازند- گویا یک بحران بحران بزرگ اجتماعی سر تا سر مملکت را استیلا نموده و چاره جدی و آنی و جذری بکار دارد- این امر داستان تازۀ نیست- همه ملل گیتی این مرحله زندگی را پیموده . ما هم خواهی نخواهی این مرحله را باید طی نموده و حتما این بحران را میگذرانیم- اما یگانه چاره درد خلق و راه نجات مملکت بجمع شدن مردم بدور یک مفکوره و خط مشی سنجیده اساسی بوده و البته زمانیکه جمعیت و یا حزب مذکور قوت گرفت- قانونا در انتخابات- حکومت معقولی باساس مرامنامه خویش تشکیل و قوانین درستی تدوین و برای بدبختیها و سرگردانیهای خویش درمانی یافته و بتفرقه سرگردانی- تذبذب و ناکامیهای اداری و حیاتی خود خاتمه بخشیده و دست منفعت جویان و آشوب طلبان را از دامان پاک جامعه کوتاه میسازند- اینک بر روی همین اساس ما مردمرامنامه ذیل را مرامنامۀ (حزب خلق) و مردم را دعوت عام داده و بیاری خدای توانا تا قدمی برای نجات و چارۀ درد های عدیده خود می پردازیم:

بسم الله رحمن الرحیم
مرامنامۀ حزب خلق

اول- حزب خلق یک حزب ملی است که بر اساسات معلومه دیموکراسی بنا یافته است.
۲- تفهیم و تبلیغ دین مبین اسلام را بخلق و اصلاح اعمال را باساس اسلام یگانه عامل کامیابی و پیشرفت خود میداند.
۳- چون حزب یک حزب دیموکراسی حقیقی است فلذا برای تامین غایه حقیقی دیموکراسی یعنی حکومت خلق توسط خلق و برای خلق مبارزه میکند.
۴- حزب خلق اساس حکومت را متکی بر اصولات دیموکراسی مستند بر یک شورای اساسی و آزاد و محترم و انتخابات آزاد- تامین تعادل اساسی در بین قوای ثلاثه دانست و برای نیل باین آرزوی مقدس و مشروع سغی میکند.
۵- تامین عدالت اجتماعی در حقوق و محاکم- رفع مظالم از خلق- تامین یک حیات اجتماعی مامون و مصون- نشر معارف عمومی- تامین اساسات آزادی فکر- بیان و نشرات- تولید عدالت و اجتماعی در کار و ارتقأ و حقوق سیاسی از وظائف اساسی و اولیه حزب است.
۶- حزب خلق تمام وظائف اجتماعی خویش را که در ماده پنج متذکر است با نشر قوانین اساسی دیموکراسی و ناشی از افکار عمومی خلق تامین کرده و لذا نشر- ایزاد- تعدیل و اصلاح قوانین و تامین عدالت اجتماعی و مساوات قانونی و سیاسی را توسط قانون از و ظائف مهمۀ خود می شمارد-
۷ فداکاری در راه حفظ تمامیت خاک و ناموس وطنفرض اولیۀ حزب خلق بوده و با تمام عواملی که این هدف مقدس را تهدید کند مبارزه و جان نثاری را فرض خود می شمارد.
۸ – خزب خلق وحدت ملی را اساس فرایض خود قرار داده و لذا تمام افرادی را که در حدود سیاسی افغانستان زیست مینمایند بلا تفریق نژاد- زبان و رنگ و پوست همه را یک وجود واحد شناخته و در مقابل قانون دارای حقوق مساوی دانسته و هر گونه امتیاز خواهی و تفوق جوئی را منافی عدالت اجتماعی و اساسات دیموکراسی میداند.
۹ خزب خلق کار را یگانه عامل سعادت دانسته بیکاری را ننگ و عار شمرده و لذا برای تولید دستگا های کار در سر تا سر مملکت- رهنمائی خلق بکار توسط تعلیم و تربیه عصری- تامین عدالت اجتماعی در کار- تامین حقوق کارگر- رفع اسارت و استثمار در ساحه ای کار- تامین حقوق کارگر در زمان کار و بیکاری و تضمینات اجتماعی در کار توسط قانون فرض خود دانسته و پیشرفت در کار و اخذ مقام را مربوط بهیچ نوع امتیاز شخصیت وقومیت ندانسته و بلکه فقط وفقط مهارت و فداکاری و استمداد در کار را اساس پیشرفت و احراز مقامات و مناصب قبول میکند.
۱۰ حزب خلق بر خلاف تامین منافع فردی دفاع فرد و آزادی فردی نبوده ولی کسانی را که بنام دفاع از حقوق و آزادی فردی بصورت غیر مشروع فعالیت نموده و سعادت فرد و جمعیت را تهدید مینمایند منفعت جو شناخته و باساس قوانین دیموکراسی بآنها مبارزه و معامله مینماید.
۱۱ – کسانیکه باعمال و رفتار نا مشروع کسب جاه و مال کرده و آن را وسیله تحکم بر خلق سازد و عمدا بر خلاف مصالح عمومی کار کند- خائن ملی شناخته و تامین عدالت اجتماعی و استرداد حق را درین موارد- حزب خلق فرض اساسی خود می شناسد.
۱۲ - حزب خلق وفاداری خویش را باساسات دیموکراسی و مشروطیت اسلامی از فرایض خود دانسته و لذا تامین تعادل حقیقی را در بین قوای ثلاثه با تقنین- روشن ساختن حدود حقوقی را در اجتماع و تشریح وظائف دولت و ملت را وجیبه خود میشمارد.
۱۳ – اصلاح و تعدیل امور اجتماعی- تامین عدالت اجتماعی در اخذ هر گونه مالیات و محصولات و فعالیت های اجتماعی- تامین عدالت در تطبیق قوانین- عدم قائل شدن بهیچگونه امتیازات در امور اجتماعی- مالیات و تکالیف عامه اجتماعی، اصلاح جریان امور بنفع خلق از وجایب اولیه حزب است.
۱۴ – آزادی در فعالیتهای اجتماعی اساس و فرض اولیه حزب بوده و لذا آزادی در تجارت و کسب صنایع و اتخاذ مسلک را در هر رشته- اساس دیموکراسی قبول نموده و مبارزه با هر گونه انحصارات شخصی و فردی که منافع خلق را تهدید میکند فرض اولیه حزب است.
۱۵ – حفظ روابط حسنه با همسایگان ( تا جائیکه مخالف حقوق و آزادی و ناموس ملی نباشد) اطاعت به قوانین عامه بین المللی- تامین و اطاعت اساسات اولیه حقوق بشر (تا جائیکه با قوانین دین مبین اسلام مخالف نباشد) و همکاری در راه صلح و سلم عمومی را حزب خلق از فرایض اولیه خود شمرده و از هر گونه همکاری درین راه دریغ نخواهد نمود.
۱۶ – تامین آزادی و حقوق طبیعی بشر یعنی مصونیت حیات- مسکن- مراودات- آزادی فکر و بیان و نشرات و آزادی در فعالیت های اجتماعی را اصل حقیقی و فطری حساب نموده و لذا هر گونه تجاوز را باین حقوق فطری .. بشر- استبداد و تجاوز شمرده و مبارزه با هر گونه رای و عمل را فرض اولیه و اساس فعالیت حزبی حساب میکند.
۱۷ – تشکیلات حزب – و ظائف شعبات مرکزی و ولایاتی- نشر- اصلاح و تعدیل قانون اساسی تشکیلات اساسی دولت- قانون انتخابات- قانون تفریق وظائف مامورین- قانون کار و کارگر و عملی ساختن آنها و تامین عدالت اجتماعی در هر ساحه توسط قانون از وظائف اساسی حزب خلق بوده و باساس جریانات معلومه دیموکراسی تامین میشود.
۱۸ – دخول در زمرۀ اراکین حزب باسابندی با خلاق حزبی یعنی فداکاری در راه تامین وظیفه، رشادت، ثبات اخلاقی در راه نشر و تفهم اساسات اسلامی و حزبی و دیموکراسی و تامین حقوق عامه حاصل شده و دیگر نوع امتیاز و ترقی را حزب مخالف عدالت اجتماعی حساب میکند.
۱۹ – قانون وظائف داخلی حزب- شرایط قبول در اراکین حزب- اخطار و تهدید و حتی اخراج از حزب- تعین اراکین حزب و تشکیلات آن با استشاره مجلس عمومی حزب بعمل آمده و اطاعت اساسات آن وظیفه هر فرد است.
۲۰ – هر فردیکه دارای تابعیت افغانی بوده باشد به شرطیکه در سوابق آن اساسات حقوق عامه چیزی نباشد .. امتیاز داخل حزب شده میتواند.
۲۱ – سن افرادیکه شامل حزب میشود باید از هجده کم نباشد.
۲۲ اشخاصیکه داخل حزب خلق میشوند بایست ماهوار مبلغ ده افغانی جهت تقویه و پیشبرد امور حزبی تادیه نماید- کذا خرید یک سهم از اسهام صحنه ای خلق نطز حتمی اشت.
تبصره – اشخاص فقیر و نادار به صوابدید هیئت منتخبه مستثنی خواهند بود.
۲۳ – اصلاح – تعدیل – حذف و یا ایزاد مواد به مرام نامه هذا به کثرت ارای مجلس عمومی حزب مربوط است ( ولی هیچ مادۀ که منافی حقوق و آزادی عامه و یا وحدت ملی و یا خلاف دیانت اسلام و تهدید بحدود سیاسی افغانستان باشد طرح و قبول شده نمیتواند).
۲۴ – افرادیکه در حزب خلق داخل میشوند بکلمات ذیل قسم یاد میکنند:
من بنام خدای پاک و ناموس سوگند یاد میکنم که بتمام مواد اساسنامه حزب خلق صادق بوده و برای پیشبرد امور حزبی از هیچگونه فداکاری دریغ ننمایم و در صورت خروج از حزب نیز اسرار حزب را محفوظ نگاهدارم و الله- بالله – طلا.
کسانیکه آرزوی دخول در حزب خلق را داشته باشند هر روز برای مراسم تحلیف در اداره جریدۀ ندای خلق در جادۀ میوند از ساعت ۳ الی ۷ بعد از ظهر مراجعه فرمایند.


https://www.plurk.com/boswellboswell08
شنبه 1398/05/12 08:56 ق.ظ
I want to to thank you for this good read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.
I've got you book-marked to check out new things you post?
http://voumtile.strikingly.com/
دوشنبه 1398/04/3 03:55 ق.ظ

Incredible quite a lot of very good knowledge!
cialis 20 mg best price cialis without a doctor's prescription venta cialis en espaa click now cialis from canada tadalafilo cialis ahumada cialis australian price costo in farmacia cialis cialis uk interactions for cialis
http://posure.strikingly.com/
یکشنبه 1398/04/2 12:02 ب.ظ

Really all kinds of valuable tips.
buy cialis uk no prescription cialis side effects dangers cialis online cialis generika in deutschland kaufen we like it cialis soft gel where cheapest cialis generic cialis with dapoxetine viagra vs cialis generico cialis mexico the best choice cialis woman
http://conlidis.strikingly.com/
شنبه 1398/04/1 09:19 ب.ظ

Reliable write ups. Thanks a lot!
cialis cipla best buy cialis 20 mg best price enter site 20 mg cialis cost only best offers 100mg cialis click here to buy cialis cialis pills try it no rx cialis cialis generisches kanada cialis wir preise effetti del cialis
order cialis uk
شنبه 1398/04/1 04:26 ق.ظ

Thanks. I value it!
generic cialis we recommend cialis best buy cialis qualitat cialis side effects dangers cialis official site 200 cialis coupon click now buy cialis brand cialis arginine interactio cialis generico lilly cialis 20mg
Cialis online
جمعه 1398/03/31 12:37 ب.ظ

Tips very well utilized..
cialis 20mg cialis 20 mg best price canadian cialis cialis 5mg billiger ou acheter du cialis pas cher cialis online holland are there generic cialis cialis pills in singapore cialis for sale prix de cialis
http://cleatenchrom.strikingly.com/
پنجشنبه 1398/03/30 07:52 ب.ظ

You mentioned that very well!
cialis for sale chinese cialis 50 mg look here cialis cheap canada preis cialis 20mg schweiz cialis venta a domicilio we choice cialis pfizer india canadian cialis cialis kaufen bankberweisung we like it cialis price cipla cialis online
cialis prices at walmart
پنجشنبه 1398/03/30 01:25 ق.ظ

Amazing postings, Appreciate it!
canadian cialis cialis en mexico precio cialis e hiv generic cialis generic cialis with dapoxetine cialis y deporte cialis side effects walgreens price for cialis acquistare cialis internet cialis 100 mg 30 tablet
http://anrascons.strikingly.com/
چهارشنبه 1398/03/29 08:45 ق.ظ

You expressed this adequately.
online cialis cialis 100 mg 30 tablet tadalafil 20mg only best offers 100mg cialis acheter cialis meilleur pri the best choice cialis woman we recommend cheapest cialis costo in farmacia cialis cialis generique 5 mg buy cialis online
where can i get cialis
سه شنبه 1398/03/28 10:29 ق.ظ

Thanks, Plenty of advice!

cialis with 2 days delivery buy cialis online legal cialis preise schweiz cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis 10 espa241a cialis dosage recommendations buy original cialis comprar cialis 10 espa241a order cialis from india tadalafil 10 mg
Cialis online
دوشنبه 1398/03/27 04:10 ق.ظ

Whoa tons of awesome advice.
low dose cialis blood pressure weblink price cialis cialis 10mg prix pharmaci buy cialis uk no prescription price cialis per pill only here cialis pills price cialis wal mart pharmacy generic cialis soft gels click now buy cialis brand cialis therapie
http://wacihand.strikingly.com/
یکشنبه 1398/03/26 02:46 ب.ظ

You actually explained it fantastically.
order generic cialis online tadalafil 20mg we choice cialis uk cialis 5 mg effetti collateral viagra or cialis we use it cialis online store cialis reviews cialis tablets tadalafil look here cialis order on line
http://umtelre.strikingly.com/
یکشنبه 1398/03/26 12:29 ق.ظ

Thanks a lot! Wonderful stuff!
only best offers 100mg cialis does cialis cause gout cialis 05 wow cialis tadalafil 100mg cialis for sale cialis 30 day trial coupon we like it cialis soft gel prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg schweiz does cialis cause gout
http://nisufor.strikingly.com/
شنبه 1398/03/25 10:20 ق.ظ

You actually revealed it superbly.
cialis 50 mg soft tab ou acheter du cialis pas cher preis cialis 20mg schweiz generic cialis 20mg uk cialis qualitat best generic drugs cialis cialis for bph cialis herbs cialis en 24 hora cialis tadalafil online
http://capogod.strikingly.com/
جمعه 1398/03/24 05:56 ق.ظ

Very good data. Kudos.
cialis dosage amounts generic cialis 20mg uk cialis purchasing buy original cialis india cialis 100mg cost cipla cialis online cialis generic availability best generic drugs cialis cialis tadalafil buy cialis uk no prescription
http://portnadol.strikingly.com/
پنجشنبه 1398/03/23 03:51 ب.ظ

Kudos! Helpful stuff.
cialis dosage amounts generic cialis canadian discount cialis cialis lowest price cialis prices cialis preise schweiz buy cialis sample pack cialis 50 mg soft tab non 5 mg cialis generici cialis diario compra
http://blabersnowh.strikingly.com/
پنجشنبه 1398/03/23 02:10 ق.ظ

With thanks, I like this!
cialis australian price we like it safe cheap cialis buy cheap cialis in uk link for you cialis price cialis 5 mg effetti collateral tadalafil tablets cialis y deporte enter site very cheap cialis compare prices cialis uk we like it cialis soft gel
http://cialisvie.com/
سه شنبه 1398/03/21 07:04 ق.ظ

Thanks a lot. Useful stuff!
achat cialis en itali generic cialis tadalafil cialis vs viagra tadalafil 20 mg deutschland cialis online prix cialis once a da cialis side effects dangers estudios de cialis genricos cialis en 24 hora cialis prezzo al pubblico
cialisvie.com
دوشنبه 1398/03/20 01:57 ق.ظ

This is nicely put. !
can i take cialis and ecstasy cialis online nederland tadalafil 10 mg cialis generique cialis 5 mg funziona prix cialis once a da i recommend cialis generico cialis price thailand click here take cialis cialis online napol
viagra farmacia
یکشنبه 1398/03/19 06:11 ق.ظ

Why viewers still use to read news papers when in this technological world the whole thing is presented on web?
http://cialisvie.com/
شنبه 1398/03/18 07:58 ب.ظ

Amazing quite a lot of amazing tips!
we choice free trial of cialis precios cialis peru buy cialis uk no prescription cialis price thailand cialis 20mg how much does a cialis cost cialis uk next day are there generic cialis cialis in sconto tadalafil generic
where to buy generic viagra sildenail citrate
شنبه 1398/03/18 01:05 ب.ظ

My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!
ارز دیجیتال
جمعه 1398/03/17 12:24 ق.ظ
بسیار عالی بود این توضیحات
فرشید
چهارشنبه 1398/03/8 06:05 ب.ظ
عالیه
ayurvedic medicine ed
پنجشنبه 1398/03/2 04:06 ق.ظ
erectile wow video http://viagralim.us erectile wow video !
My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!
http://mg-ritual.ru/uslugi
چهارشنبه 1398/02/4 04:30 ب.ظ
ロレックススーパーコピー、最高品質ロレックスコピー時計No.1工場直売です
http://www.tumorzentrum-zwickau.de
چهارشنبه 1398/02/4 04:28 ب.ظ
弊店は最高品質のNランクのロレックススーパーコピー時計を取扱っています。日本ロレックスコピー時計老舗
http://sergeyshmakov.ru/personalpanellessons/
یکشنبه 1398/01/18 09:54 ق.ظ
スーパーコピーブランド,時計コピー通販専門店
Online cialis
پنجشنبه 1397/09/15 09:31 ب.ظ

You actually revealed it fantastically!
cialis pills boards warnings for cialis cialis 20 mg cialis online cialis wir preise cialis purchasing 200 cialis coupon cialis 20 mg cost cialis pills price each cialis dosage amounts
buy cialis usa
پنجشنبه 1397/09/15 02:00 ق.ظ

Terrific content. Appreciate it!
cialis alternative 40 mg cialis what if i take acheter cialis kamagra best generic drugs cialis cialis generico postepay female cialis no prescription only best offers 100mg cialis generic cialis tadalafil cialis italia gratis cialis tablets
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30